Narystės nuostatos

 1. Lietuvos vertimų biurų asociacijos (toliau – Asociacija) nariai privalo palaikyti sąžiningus ir objektyvius santykius su visais buvusiais ar esamais klientais, vertėjais, kitais Asociacijos nariais ir visuomene.
 2. Asociacijos nariai įsipareigoja skleisti savo klientams informaciją apie naudą, gaunamą bendradarbiaujant su profesionaliais vertimo biurais.
 3. Asociacijos nariams draudžiama dalyvauti veikloje, kuri galėtų pakenkti Asociacijos reputacijai ar interesams.
 4. Asociacijos nariams draudžiama nepagrįstai kritikuoti kitų Asociacijos narių teikiamas paslaugas ar bandyti kitaip juos diskredituoti siekiant perimti jų klientus. Asociacijos nariams draudžiama nesąžiningais būdais mėginti pervilioti kitų Asociacijos narių klientus ir (arba) darbuotojus.
 5. Asociacijos nariai įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims jokios narystės Asociacijoje metu įgytos informacijos apie kitus buvusius ar esamus Asociacijos narius, išskyrus viešai prieinamus duomenis ir informaciją.
 6. Asociacijos nariams draudžiama Asociacijos vardu reikšti ne Asociacijos, o savo asmeninę poziciją, taip pat spausdinti ar kitaip skelbti Asociacijos parengtus tekstus kaip savus, nenurodant, jog medžiaga parengta Asociacijos.

Paslaugų teikimo nuostatos

 1. Asociacijos nariams draudžiama savo reklaminėje medžiagoje skelbti klaidinančią ar neteisingą informaciją apie savo teikiamas paslaugas.
 2. Asociacijos nariai turi teikti profesionalias, kokybiškas vertimo paslaugas, atitinkančias visuotinai priimtas kokybės normas bei Asociacijos Kokybės standartą.
 3. Visi Asociacijos nariai turi naudoti tą patį, Europos Sąjungos institucijų oficialiai naudojamą vertimo matą – vienas puslapis atitinka 1500 spaudos ženklų be tarpų arba 250 žodžių remiantis originaliu tekstu.
 4. Teikdami paslaugas Asociacijos nariai turi stengtis kiek įmanoma geriau atitikti pagrįstus klientų lūkesčius ir reikalavimus.
 5. Asociacijos nariai turi atsisakyti tokių užsakymų, kuriems kokybiškai atlikti gali pristigti kompetencijos ar kurių atlikimo terminas yra per trumpas, kad su turimomis pajėgomis būtų galima atlikti juos laiku.
 6. Asociacijos nariai privalo užtikrinti, kad jų darbuotojai, įdarbinti ar laisvai samdomi vertėjai, paslaugų teikimo partneriai ir kiti su užsakymų vykdymu susiję asmenys neatskleistų tretiesiems asmenims jokios konfidencialios informacijos apie buvusius, esamus ar būsimus klientus, taip pat informacijos, gautos iš verčiamų tekstų, ir nenaudotų šios informacijos jokiam kitam tikslui, išskyrus tinkamą vertimo paslaugos suteikimą.
 7. Asociacijos nariai privalo be vertimo paslaugos visada užtikrinti ir vertimo peržiūros paslaugą, t. y. niekada nepateikti klientui vertimo neatlikus jo peržiūros, nebent klientas pats primygtinai to reikalautų.
 8. Asociacijos nariai turi imtis visų reikiamų priemonių, kad užtikrintų kompiuteriuose laikomų duomenų saugumą ir užkirstų kelią neteisėtai trečiųjų asmenų prieigai prie šių duomenų.
 9. Asociacijos nariai turi atsakingai išnagrinėti visus su jų teikiamomis paslaugomis susijusius skundus ir, kai šie skundai pagrįsti, dėti visas įmanomas pastangas kuo skubiau ištaisyti padarytas klaidas.

Darbo su vertėjais nuostatos

 1. Asociacijos nariai turi taikyti aiškias ir profesionalias naujų vertėjų atrankos ir įdarbinimo taisykles.
 2. Atrinkdami naujus vertėjus Asociacijos nariai privalo nustatyti jų įgūdžių lygį duodami kandidatams atlikti nedidelės apimties (iki 2 psl.) bandomąjį vertimą iš tos srities, kurioje ketina specializuotis vertėjas, ar patikrinti jų žinias kitu tinkamu būdu (pvz., atliekant kalbos testą ir pan.).
 3. Asociacijos nariai privalo pateikti vertėjams visą kokybiškam darbui atlikti reikiamą medžiagą; jei reikia, paruošti išsamias konkretaus darbo instrukcijas.
 4. Asociacijos nariai turi stengtis suteikti vertėjams galimybę tobulėti ir gerinti profesinius įgūdžius, organizuodami mokymus, teikdami galimybę konsultuotis su atitinkamų sričių ekspertais ir pan.
 5. Asociacijos nariai privalo gerbti vertėjo darbą ir laiku už jį atlyginti.

Baigiamosios nuostatos

Asociacijai gavus skundą iš trečiųjų asmenų dėl Asociacijos nario elgesio, Asociacijos Valdyba privalo sušaukti Etikos komitetą, kuris išanalizuoja gautą skundą ir pateikia siūlymus Asociacijos Valdybai.

Asociacijos nariai ir jų darbuotojai įsipareigoja nedelsdami informuoti Asociacijos Valdybą apie pastebėtus bet kokius šio Kodekso pažeidimus.