Asociacijos Kokybės standarto tikslas – užtikrinti, kad Asociacijos narių teikiamos vertimo paslaugos kiek įmanoma geriau atitiktų pagrįstus kliento lūkesčius ir reikalavimus. Kokybės standartas apibrėžia visas su vertimo paslaugų teikimu susijusias procedūras, pradedant užsakymo priėmimu ir baigiant reagavimu į kliento pastabas dėl suteiktų paslaugų kokybės. Kokybės standartas nustato darbo su klientais, projektų valdymo, kokybės valdymo ir išteklių valdymo principus.

Darbo su klientais principai

 1. Vertimo biuras ne vėliau nei per 2 darbo dienas turi atsakyti į kliento užklausą dėl vertimo paslaugų ir pageidaujant pateikti visą reikiamą medžiagą (įmonės pristatymą, kainoraščius, komercinį pasiūlymą, informaciją apie kokybės / konfidencialumo užtikrinimo procedūras ir kt.).
 2. Komercinis pasiūlymas paprastai pateikiamas raštu; jei reikia, konkrečiam darbui sudaroma vertimo paslaugų sutartis.
 3. Vertimo biuras įsipareigoja visada informuoti klientą apie tai, jog atliekant vertimą skubiai gali nukentėti vertimo kokybė.
 4. Vertimo biuras turi visada prašyti kliento pateikti visą kokybiškam vertimui užtikrinti reikiamą medžiagą, taip pat sužinoti kliento kontaktinį asmenį, su kuriuo vertėjas galėtų susisiekti tuo atveju, jei verčiamas tekstas itin specifinis ir jam kokybiškai išversti būtina tos srities specialisto konsultacija. Vertimo biuras visada privalo perduoti vertėjui visą iš kliento gautą pagalbinę medžiagą.
 5. Klientui pateikus užsakymą vertimo biuras turi išsaugoti kliento kontaktinius duomenis ir visus su vertimu susijusius dokumentus, kad prireikus ateityje visada galėtų pateikti juos klientui.
 6. Užsakytas darbas privalo būti pateikiamas klientui laiku ir atitikti visus iš anksto sutartus reikalavimus. Sąskaita klientui privalo būti išrašyta pagal iš anksto sutartus įkainius. Rekomenduojame vertimo raštu kiekio apskaitą atlikti remiantis originalaus teksto ženklų / žodžių skaičiumi, kad klientas prieš užsakydamas vertimą žinotų tikslią jo kainą ir vėliau nekiltų nesusipratimų. Taip pat rekomenduojame vienu standartiniu puslapiu laikyti 1500 ženklų be tarpų arba 250 žodžių.
 7. Vertimo biuras turi užtikrinti iš kliento gautos informacijos ir medžiagos konfidencialumą. Visa iš kliento gauta informacija ir dokumentai turi būti prieinami tik konfidencialumo sutartis pasirašiusiems darbuotojams.
 8. Vertimo biuras privalo rimtai atsižvelgti į visas pagrįstas kliento pastabas apie suteiktos paslaugos kokybę, ištaisyti klaidas, jei jų yra, ir dėti visas pastangas, kad jos nepasikartotų ateityje.

Projektų valdymo principai

Projektų valdymas susideda iš šių etapų:

 1. Gaunama užklausa iš kliento.
 2. Atliekama gauto teksto analizė, nustatomi šiam tekstui versti tinkamiausi vertėjai / redaktoriai ir paruošiamas pasiūlymas klientui dėl vertimo atlikimo kainos ir termino.
 3. Klientas raštu (el. paštu, faksu ar kt.) patvirtina vertimo užsakymą.
 4. Vertėjams / redaktoriams nustatomi konkretūs terminai, perduodama pagalbinė medžiaga, nurodomi kliento kontaktiniais asmenys tuo atveju, jei verčiant bus būtina specialisto konsultacija.
 5. Atliekamas vertimas.
 6. Atliktą vertimą peržiūri / pataiso kalbos redaktorius.
 7. Peržiūrėtas vertimas atiduodamas klientui.
 8. Sulaukus iš kliento pastabų, apie tai informuojamas vertėjas / redaktorius, ir imamasi reikiamų veiksmų: kad galutinis rezultatas klientui būtų priimtinas, vertimas yra dar kartą peržiūrimas vertėjo / redaktoriaus, prireikus vertimas išsiunčiamas kitam tos pačios kalbos vertėjui, taip pat netiksli informacija bei terminai derinami su darbą užsakiusiu klientu.

Kokybės valdymo principai

 1. Gavus versti tekstą įvertinamos vertimo atlikimo galimybės, t. y. nustatomi kompetentingi tekstą galintys versti vertėjai, apibrėžiamas realus vertimo atlikimo terminas ir kt. Siekdamas užtikrinti puikią vertimo kokybę, vertimo biuras turi teisę nepriimti užsakymo, jei vertimo apimtis ar pobūdis neatitinka realių vertimo atlikimo galimybių.
 2. Vertėjai konkrečiam projektui parenkami pagal verčiamo teksto specifiką, apimtį, atlikimo laiką, atsižvelgiant į vertėjo kompetenciją.
 3. Užsakymas vertėjui visada pateikiamas aiškiai ir išsamiai (įvardijamas vertimo laikas, kalbų kombinacijos, verčiamo teksto terminų nuorodos bei kita reikalinga informacija, kurią klientas pateikia vertėjui).
 4. Vertimų administratorius vertėjui suteikia visą reikiamą iš kliento gautą informaciją (papildoma medžiaga, kuri gali būti naudinga verčiant gautus tekstus; įvairios nuorodos, terminų žodynėliai, kontaktiniai asmenys konsultacijoms) ir atiduoda versimus tekstus vertėjui.
 5. Atliktas vertimas peržiūrimas kalbos, į kurią versta, redaktoriaus (suvienodinami terminai, pataisomos stiliaus ir kt. klaidos, jei tokių yra).
 6. Vertėjai informuojami apie dažniausiai jų daromas klaidas. Vertėjui visada pateikiamas galutinis – redaktoriaus peržiūrėtas – jo vertimo variantas.
 7. Gavus atsiliepimų iš kliento, vertėjas supažindinamas su kliento pastabomis ir jeigu klientas pageidauja atlikti kokius nors pataisymus, vertėjas atsižvelgdamas į pagrįstas kliento pastabas pataiso vertimą.

Išteklių valdymo principai

Vertimo biuras turi laikytis šių žmogiškųjų ir materialiųjų išteklių valdymo principų.

Žmogiškųjų išteklių valdymas

 1. Vertimo biure turi dirbti darbuotojų, atsakingų už šias sritis: klientų aptarnavimas, projektų valdymas, vertimas, redagavimas, kokybės valdymas.
 2. Vertimo biuras turi taikyti aiškias ir profesionalias naujų vertėjų atrankos ir įdarbinimo taisykles. Atrenkant vertėjus turi būti atsižvelgiama į jų išsilavinimą, darbo patirtį, gimtąją kalbą, gebėjimą dirbti reikiama programine įranga ir turimas komunikacijos priemones.
 3. Vertimo biuras turi sudaryti sąlygas vertėjų / redaktorių profesiniam tobulėjimui (vidiniai mokymai, kalbos patarimai, konsultacijos su skirtingų sričių specialistais ir kt.).
 4. Vertimo biuras turi supažindinti visus vertėjus / redaktorius su keliamais kokybės reikalavimais ir prižiūrėti, kad šių reikalavimų būtų laikomasi.

Materialiųjų išteklių valdymas

 1. Vertimo biuras turi turėti visas reikiamas komunikacijos priemones (interneto ryšys, el. paštas, telefonas, faksas ir kt.) efektyviai komunikacijai užtikrinti.
 2. Vertimo biuras turi turėti visą reikiamą programinę įrangą, įskaitant vertimo įrangą, elektroninius žodynus, terminų bazes ir kt.
 3. Vertimo biuras turi turėti pagalbinės medžiagos (žodynai, enciklopedijos ir kt.).
 4. Vertimo biuras turi turėti konfidencialumo atžvilgiu saugią duomenų saugojimo sistemą, leidžiančią struktūruotai saugoti visą su vertimo susijusią dokumentaciją (originalai, ankstesnių vertimų pavyzdžiai, vertimai, pagalbiniai dokumentai ir kt.).
 5. Vertimo biuras turi turėti duomenų bazes, kuriose būtų efektyviai saugojama ir atnaujinama informacija apie vertėjus / vertimo paslaugų partnerius ir kt.