Asocijuotųjų narių teisės

 1. Dalyvauti Asociacijos veikloje su ribotomis asocijuotiesiems nariams suteikiamomis teisėmis.
 2. Gauti visą informaciją apie Asociacijos veiklą.
 3. Naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis.
 4. Dalyvauti Asociacijos organizuojamuose renginiuose.
 5. Naudotis Asociacijos atributika aiškiai nurodant, kad įmonė yra asocijuotoji Asociacijos narė. Būti pristatomiems asocijuotaisiais nariais asociacijos tinklalapyje, reklaminėje medžiagoje, renginiuose ir kt.
 6. Dalyvauti Asociacijos Visuotiniame narių susirinkime be balsavimo teisės ir be teisės būti renkamais į Asociacijos valdybą ir Valdybos pirmininku.
 7. Būti renkami į Etikos ir Kokybės komitetus, taip pat į komitetus specialiosioms užduotims vykdyti ar medžiagai ruošti. Asocijuotieji nariai negali būti renkami komitetų pirmininkais ir negali sudaryti daugiau nei ½ komiteto narių skaičiaus.
 8. Bet kada atsisakyti asocijuotosios narystės. Tokiu atveju dar kartą pretenduoti tapti Asociacijos nariu galima ne anksčiau nei po metų 2 nuo atsisakymo.

Asocijuotųjų narių pareigos

 1. Laikytis Asociacijos įstatų, Etikos kodekso ir Kokybės standarto.
 2. Laiku mokėti nustatytą asocijuotojo nario mokestį.
 3. Visokeriopai prisidėti ir aktyviai dalyvauti asociacijos veikloje, didinti jos žinomumą ir prestižą.
 4. Dalyvauti Visuotiniuose narių susirinkimuose.
 5. Vykdyti asociacijos Valdybos ir Visuotinio narių susirinkimo sprendimus.

Nario mokestis

 1. Stojamasis nario mokestis ir jo mokėjimo tvarka nustatomi Visuotinio narių susirinkimo sprendimu, kuris taip pat nustato asocijuotojo nario mokestį ir kitas įmokas, jų dydį ir mokėjimo tvarką.
 2. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimą asocijuotojo nario ir (arba) stojamąjį mokestį atšaukti ar konkrečius asmenis nuo jų atleisti.

Narystės nutraukimas

 1. Asociacijos asocijuotasis narys gali bet kada išstoti iš Asociacijos pateikdamas raštišką pareiškimą Asociacijos Valdybai.
 2. Iš Asociacijos išstojančiam asocijuotajam nariui nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
 3. Narystė Asociacijoje nutraukiama nuo raštiško prašymo Asociacijos Valdybai pateikimo momento. Valdyba privalo nedelsiant apie tai informuoti kitus Asociacijos narius.

Pašalinimas iš Asociacijos

Asocijuotasis Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Valdybos narių susirinkimo sprendimu, jeigu jis:

 1. Nesilaiko Asociacijos įstatų, Etikos kodekso, Kokybės standarto ar kenkia Asociacijos tikslams;
 2. Daugiau nei 3 mėnesius vėluoja sumokėti asocijuotojo nario mokestį ir kitas Visuotinio narių susirinkimo sprendimu nustatytas įmokas;
 3. Asociacijos Valdybai nežinant sudarinėja neteisėtus sandorius Asociacijos vardu;
 4. Savo neteisėtais veiksmais pažemino Asociacijos gerą vardą ir (arba) reputaciją.

Pašalintas asocijuotasis Asociacijos narys turi teisę šiuose įstatuose numatyta tvarka vėl įstoti į Asociaciją, bet ne anksčiau kaip po 2 (dvejų) metų nuo jo pašalinimo dienos.