Reikalavimai pretendentams į Asociacijos narius

 1. Pretenduoti tapti Asociacijos nariais gali Asociacijos tikslams pritariantys juridiniai asmenys, kurių pagrindinė veiklos sritis – vertimo paslaugos. Jeigu įmonė vykdo keletą ekonominių veiklų, metinė apyvarta iš vertimo veiklos turi sudaryti ne mažiau kaip 70 proc. visos metinės įmonės apyvartos.
 2. Pretendentai turi būti susipažinę su Asociacijos įstatais bei jų priedais, Etikos kodeksu, Kokybės standartu ir patvirtinti raštiškai, kad visos šių dokumentų nuostatos jiems yra suprantamos ir priimtinos.
 3. Pretendentai turi pateikti prašymą stoti į Asociaciją, motyvuotai pagrįsdami, kodėl to siekia.
 4. Turi turėti ir pateikti kokybės užtikrinimo mechanizmo aprašymą (vidinį kokybės standartą).
 5. Turi turėti ne mažiau kaip 5 etatinius darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį.
 6. Paskutinių finansinių metų vertimo paslaugų apyvarta – ne mažiau kaip 120 000 EUR be PVM.
 7. Įmonė turi turėti biurą, kuriame vykdoma vertimo veikla (biuras turi būti prieinamas klientams standartinėmis darbo valandomis), ir etatinių darbuotojų. Įmonėje dirbančių etatinių darbuotojų skaičius apibrėžtas 5 punkte.
 8. Ne trumpiau kaip 5 metai vertimų rinkoje.
 9. Nepriklausyti jokioms kitoms Lietuvos vertimų biurų asociacijoms.
 10. Negali priklausyti užsienio vertimų biurų tinklui.
 11. Turėti gerą reputaciją, neturėti rimtų profesinių pažeidimų.

Svarbu

Siekiant įsitikinti pretendento į narius atitikimu Asociacijos reikalavimams, jis privalo 1 (vienus) metus būti Asociacijos asocijuotuoju nariu. Pasibaigus šiam laikotarpiui Visuotinis narių susirinkimas priima sprendimą priimti asocijuotąjį narį Asociacijos nariu, pratęsti arba panaikinti jo asocijuotąją narystę.

Nario teisės:

 1. dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime;
 2. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie Asociacijos veiklą;
 3. bet kada išstoti iš Asociacijos;
 4. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
 5. dalyvauti Asociacijos veikloje ir Asociacijos organizuojamuose renginiuose;
 6. kitos teisės aktuose ir šiuose įstatuose numatytos teisės.

Nario pareigos:

 1. dalyvauti Asociacijos veikloje;
 2. puoselėti Asociacijos tikslus;
 3. laikytis Asociacijos įstatų, Etikos kodekso, Kokybės standarto;
 4. laiku mokėti nario mokestį ir kitas įmokas, kurių dydį ir mokėjimo tvarką atskiru dokumentu patvirtina Asociacijos visuotinis narių susirinkimas.